โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
งานทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา งานประจำปี และงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ, สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ, สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือช่วยคราวโรงเรียนบานสุขฤทัย
ค่ายลูกเสือช่วยคราว/ชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านสุขฤทัย