โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

โรงเรียนบ้านสุขฤทัยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยเปิดการสอนเป็นภาษาจีน แต่ต่อมาพระอาจารย์เนาวราช ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ธุดงค์มาจำพรรษา ณ หมู่บ้านหัวเมืองงาม ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ริเริ่มให้เปิดเป็นโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาไทย ต่อมาการสอนภาษาจีนก็ได้เลิกไป และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ทางทหารโดย บก.ง 14 ได้มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัด บก. 04 และจัด การเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 วันที่ 17 กันยายน 2525 ทาง บก. 04 ได้โอนโรงเรียนและคณะครูจำนวน 7 คน มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่อาย กลุ่มโรงเรียนชายแดนพัฒนาวันที่ 2 มีนาคม 2527 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่งตั้งนายทองอินทร์ ศรีทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ปีงบประมาณ 2529 ทางโรงเรียนได้งบประมาณ ให้สร้างอาคารเอกนกประสงค์และต่อเติมอาคารเรียนแบบ อชม.3 (ป1กไม้) จำนวน 2 ห้องเรียน และปี 2530 ได้รับ งบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูกันดาร 1หลัง วันที่ 25เมษายน2531 โรงเรียนบ้านสุขฤทัยได้รับการกำหนด ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ มีคำสั่งแต่งตั้งนายถวิล ศิลาเดช ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกปีการศึกษา 2532 ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากสมาคม ช่วยเหลือผู้อพยพ ชาวจีน จากประเทศไต้หวัน ได้บริจาคโต๊ะนักเรียน จำนวน 60 ชุด และเครื่องดนตรีดุริยางค์ 1 ชุด คิดเป็นเงิน 60,000 บาท ปีการศึกษา 2533 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน สุขฤทัยได้บริจาคปั๊มน้ำให้ทางโรงเรียนจำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์และคุณพรเพชร จุฑาวรากลุ โดยการประสานงานของทานพระครูวิมลกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอแม่อายและร้อยตำรวจโท อพิวัฒน์ กลั่นวารี หัวหน้าชุด ชป.9 ฉก.327 บ้านสุขฤทัยให้สร้างอาคารเรียน
ขึ้น 1 หลัง 2 ห้องเรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมช่วยเหลือผู้อพยพ ชาวจีนจากไต้หวันให้สร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้น 1 หลังวันที่ 
28 พฤษภาคม 2536 ท่านแสงศักดิ์ เลิศขจรสุข ประธานกองทุนเลิศขจรสุข ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนและได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนในด้านต่าง ๆในหลายหลาย ด้าน ของโรงเรียนอันเป็นอุปสรรค์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพจึงให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในด้านต่าง ๆเป็นประจำทุกปี คือ ทุนการศึกษานักเรียน, วัสดุ-อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้านักเรียน, อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง 8 ห้องเรียน, บ้านพักครู 2 หลัง 8 ห้อง, หนังสือห้องสมุด, อุปกรณ์เด็กเล่น, โรงอาหาร, ประปาภูเขา, เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสุขฤทัยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนในโครงการ กศ.พช.,โรงเรียนเพื่อนเด็ก มีนักเรียนในปีการศึกษา 2552 ทั้งสิ้น 606 คน จำนวนครูประจำการ 22 คน จำนวนพนักงานราชการ 2 คนครูอัตรจ้าง 1 คน และนักการภารโรงจำนวน 1 คน