โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา ยึดมั่นคุณธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนดีมีความสุข

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้กำหนดไว้ คือ “นักเรียนโรงเรียนบ้านสุขฤทัยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจนจบการศึกษาภาคบังคับและเรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา ”