โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ คือจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น จัดกระบวนการเรียนโดยบูรณาการ ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมี ความสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุข

เป้าหมาย คือ นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญาพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง มีความสุข
ยุทธศาสตร์ คือ ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพิ่มศักยภาพของโรงเรียนให้จัดการบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึง