โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านสุขฤทัยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนห้องเรียน 21 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 590 คน