โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกเป็น
 
ระดับปฐมวัย   67   คน
ระดับประถมศึกษา 336  คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  156  คน
รวมทั้งสิ้น  559 คน