โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมัณฑนา วิยะ
ครู คศ.3

น.ส.อัมพร วงค์แปง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาววนิดา แซ่วอ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ