โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริกานต์ คำใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปิยะวัฒน์ ไชยชื่น
ครูผู้ช่วย

นายณัทณเอก หมื่นแสวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2