โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักรพันธ์ กาพุฒ
ครู คศ.1

น.ส.อนุสรา อุปละ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1