โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.ทัศนวรรณ เยอซ้อ
พนักงานราชการ

น.ส.อินทิรา มัญยะลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสรัลนุช สิริแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1