โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาเอกประถมศึกษา

น.ส.นที มณีโกศล
ครู คศ.3

นางเบญจมาศ ไชยนุรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2