โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

น.ส.นิชานันท์ กันทะอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ