โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณ
ครู คศ.1

นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตัน
ครู คศ.1

น.ส.กรรณิการ์ โพธาสินธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2