โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนันทา วงศ์ษายะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพิน หยกถาวรวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0