โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ภิระบรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2561,00:09  อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ น.5 เรื่อง ที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาของทวีปเอเชีย ม.2
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการสร้าง และการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์

  เรื่อง  ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย  ชั้นมัธยม 

  ศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน

  บ้านสุขฤทัย

ชื่อผู้ศึกษา          นายสันติ  ภิระบรรณ

ปีที่ทำการศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  E1/E2  ของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  80/80  วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ประวัติศาสตร์)  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3   จำนวน  24  คน  เป็นชาย  12  คน  หญิง  12  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียน  และแบบสอบถาม  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

            1.  เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ  80/80  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  83.75/86.11

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย  14.58 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  48.61

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย   มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.07  แสดงว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.3 KB

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2561,00:09   อ่าน 139 ครั้ง